BILETY

na spektakle teatralne 27. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach

Zapraszamy do zakupu biletów przez stronę internetową:

www.kupbilecik.pl

 

Regulamin sprzedaży biletów
na wydarzenia organizowane przez Międzynarodowy Dom Kultury
w Międzyzdrojach.

§ 1.

Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów na Wydarzenia, których organizatorem jest Międzynarodowy Dom Kultury, z siedzibą w Międzyzdrojach, ul. Bohaterów Warszawy 20, zwanym dalej Organizatorem.

§ 2.

Na Wydarzenia sprzedawane są bilety. Nabywcą jest każda osoba, która zakupiła bilet na Wydarzenie.

§ 3.

Ze względów bezpieczeństwa (przepisy bhp i ppoż) wszystkie osoby niezależnie od wieku, mogą uczestniczyć w Wydarzeniach wyłącznie na podstawie biletu i są zobowiązani do zajęcia oddzielnego miejsca (jeśli widownia na wydarzeniu obejmuje miejsca siedzące).

§ 4.

Ceny biletów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT. Zakup biletu za okazaniem Międzyzdrojskiej Karty Mieszkańca uprawnia do rabatu 50%. Bilet ulgowy zakupiony w serwisie www.kupbilecik.pl należy okazać wraz z Międzyzdrojską Kartą Mieszkańca.

 

§ 5.

Wymagane jest punktualne przybycie na Wydarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na Wydarzenie osób spóźnionych i nie zwraca kosztów zakupionego biletu w przypadku spóźnienia na Wydarzenie.

§ 6.

Bilety na Wydarzenia można zakupić wyłącznie

na stronie internetowej  www.kupbilecik.pl

 

 

§ 7.

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

2. Osoba dokonując zakupu biletów oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań niewynikających z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności a w szczególności: zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec (wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.).

§ 8.

Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Wydarzenia przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu uczestniczący na jego podstawie w Wydarzeniu przyjmuje do wiadomości, że udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją, w których zostanie wykorzystane nagranie Wydarzenia.

§ 9.

Zakazana jest odsprzedaż biletów po cenie wyższej niż wydrukowana na bilecie. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art.133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne. Organizator ostrzega, że kupno biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Wydarzeniu.

Organizator honorował będzie wyłącznie bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.

§ 10.

Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów na Wydarzenia należy kierować na adres mailowy mdkmiedzyzdroje@gmail.com

§ 11.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. Zm.) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.06.2024

 

 

TOP
X