REGULAMIN PLEBISCYTU "IDOL PUBLICZNOŚCI" 23. FESTIWALU GWIAZD W MIĘDZYZDROJACH

1.    PRZEDMIOT I CEL PLEBISCYTU

Przedmiotem plebiscytu jest wyłonienie w ogólnym głosowaniu najbardziej obiecującego młodego twórcy 2017 roku i uhonorowanie go tytułem „Idol Publiczności”, podczas 23 Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach w dniu 07 lipca 2018r.

Celem plebiscytu jest promocja młodych twórców oraz promocja wydarzenia artystycznego 23. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach

2.    ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU

2.1. Organizatorem plebiscytu jest Burmistrz Międzyzdrojów oraz Organizatorzy 23. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach.

2.2. Czas trwania plebiscytu: od dnia ogłoszenia do dnia 20 czerwca 2018r.

2.3. Plebiscyt odbywać się będzie na stronach internetowych Organizatora, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.4. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 21 czerwca 2018r. oraz w dniu 07 lipca

2018r. podczas uroczystej Gali odciśnięcia dłoni 23 Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach.

2.5.Informacje o wygranych podane zostaną na stronie internetowej www.festiwalgwiazd.coml i www.miedzyzdroje.pl. oraz na portalach społecznościowych.

3.    NAGRODY

Nagrodami w plebiscycie będą 3 vouchery - zaproszenia na 23 Festiwal Gwiazd oraz

10 sztuk nagród rzeczowych o wartości nie przekraczającej 200 zł brutto.

4.    WARUNKI UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

4.1.     Konkurs ma charakter otwarty.

4.2.     Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:

  1. osoby zatrudniane przez Organizatora przy organizacji plebiscytu, a także członkowie ich najbliższych rodzin w rozumieniu pkt. 6.4.
  2. osoby wchodzące w skład Komisji, a także członkowie ich najbliższych rodzin w rozumieniu pkt. 6.4.
    • Za członków najbliższej rodziny uznaje się rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
    • Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 4.5. Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę w plebiscycie.

5.    ZASADY PEBISCYTU

5.1. Na stronie internetowej www.festiwalgwiazd.pl zostaną przedstawieni nominowani przez Organizatora młodzi twórcy, którzy zdaniem Organizatora zasługują na wyróżnienie za swoje osiągnięcia.

5.2. Zadaniem uczestników plebiscytu jest głosowanie na jednego spośród nominowanych w plebiscycie twórców.

5.3. Na nominowanych można głosować po uprzedniej rejestracji poprzez formularz rejestracyjny i podaniu za jego pośrednictwem nazwy użytkownika, adresu e-mail. Ważny głos można oddać jeden raz w ciągu doby z jednego adresu ip , na podstawie pliku cookies, i supercookies.

5.4. Po zakończeniu plebiscytu specjalnie powołana Komisja, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora, protokolarnie podliczy głosy oddane w głosowaniu i przedstawi laureata z największą liczbą oddanych głosów jako ”Idola Publiczności” 23. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach.

5.5. Po zakończeniu plebiscytu specjalnie powołana Komisja, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora wyłoni laureatów spośród osób oddających swój głos w Plebiscycie w formie losowania.

5.6. Głosowania niepełne lub nieprawidłowe nie będą brały udziału w plebiscycie.

5.7. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami drogą e-mailową z informacją o wygranej po zakończeniu akcji, w celu otrzymania od uczestników danych adresowych, w celu przesłania nagrody.

5.8. W przypadku, gdy Organizator nie będzie się mógł skontaktować z potencjalnym laureatem w określonym terminie, nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata. W przypadku trzykrotnego niepowodzenia ww. procedury nagroda przechodzi na własność Organizatora.

5.9. Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci plebiscytu nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby.

5.10. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

5.11. Nie przekazanie nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata plebiscytu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.

6.    KOMISJA

6.1. Do kontroli prawidłowości plebiscytu powołana zostanie Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele działu organizującego i obsługującego Plebiscyt tj. Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach.

7.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Dane osobowe laureatów plebiscytu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik plebiscytu wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).

7.2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

7.3. Uczestnik plebiscytu, wysyłając swoje zgłoszenie do konkursu, akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu.

7.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

7.5. Organizator zezwala na powielanie oraz dystrybucję regulaminu plebiscytu w celu promocji idei i umożliwienia rejestracji swych zgłoszeń.

7.6.   Jednocześnie zabrania się używania tekstu regulaminu i zgłoszenia, w całości bądź w części, w celach innych niż wymienione w punkcie 7.5.

7.7.   O wynikach plebiscytu zostaną poinformowane media.

 

Przygotowała: Anetta Czyżak

TOP
X